Föreningens ordningsregler

 

Ordningsregler för Brf Repslagaren

 

                                                             Ordningsregler – Varför?

 

Ordningsreglerna är till för allas vår trivsel och för att hålla nere våra gemensamma kostnader för fastigheterna. Förutom beslutade ordningsregler gäller de föreskrifter som står i föreningens stadgar.

Vi i föreningen ska ha de bästa förutsättningarna för ett bra boende och en god grann-sämja. Den individuella friheten ska finnas med så långt som möjligt men samtidigt ska vårt handlande i bostadsrättsföreningen präglas av förnuft och hänsynstagande till övriga medlemmar. Du ansvarar också för din familj och dina gäster, ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Du som bor i flerfamiljshus har grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Vissa irritationsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i boendeformen.

Det viktigaste att tänka på när man bor som vi, är att tala med varandra och inte titta snett på varandra.

 

För Brf. Repslagarens medlemmar och hyresgäster åligger att:

 • Vara aktsam och väl vårda föreningens egendom.
 • Inte parkera fordon inne på gården.
 • Se till alla allmänna utrymmen, såsom portar, våningsplan alltid hålls fria från cyklar, barnvagnar, möbler, sopor mm. Tänk på konsekvenserna vid brand, städning och strömavbrott.
 • Om skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, underrätta förvaltaren eller, vid sådan tid utanför ordinarie arbetstid, jour. Telefon nummer finns i porten. Meddela även styrelsen.
 • Inte använda lägenheten eller annat av föreningens utrymmen för annat än avsett.
 • Era husdjur inte för oljud eller förorenar i trappor eller inom fastigheten. Det är förbjudet att rasta hundar, katter eller andra djur inom området.
 • Innehav av reptiler, spindlar eller insekter måste godkännas skriftligen av styrelsen.
 • Inte lämna entrédörrar olåsta nattetid.
 • Inte lämna dörrar till cykel-, barnvagn- och vindsförråd olåsta.
 • Iakttaga sparsamhet med vatten, såväl varmt som kallt.
 • Inte lämna vattenkranar öppna, även om vattnet är avstängt.
 • Inte lämna fönster eller dörr öppen vintertid så skada på vatten-, avlopps- eller elementledningar skadas.
 • Inte piska eller skaka mattor, sängkläder och dylikt genom fönster eller från balkongen, detsamma gäller för tvätt.
 • Inte lägga torkmattor utanför lägenhetsdörrar.
 • I sopnedkast endast lägga sopor väl inslagna.
 • Soppåsar får inte ställas utanför sopnedkast, varken på gården eller i trapphus.
 • Endast efter styrelsens godkännande och instruktioner sätta upp parabol- eller utomhusantenn.
 • Till centralantennanläggningen inte ansluta annan än godkänd kabel.
 • Iakttaga tystnad mellan kl. 22.00 – 07.00.
 • Inte borra, snickra eller renovera före kl. 08.00 vardagar och före kl. 10.00 lördag, söndag eller helgdag. Ej heller efter kl. 20.00, alla dagar.
 • Vid fest meddela dina grannar i förväg att det kan bli tyst lite efter kl. 22.00.
 • Inte i eluttag på P-plats lämna sladd kvar på vägg eller stolpe. Sladd som lämnas kvar plockas bort. Tidur får ej förbikopplas.
 • Utsmyckning av våra trapphus inte får ske utan styrelsens skriftliga medgivande.
 • Inte ansluta motordriven köksfläkt till ventilationssystem.
 • Rätta sig efter bestämmelserna om ohyreskontroll och vid upptäckt av ohyra omedelbar anmäla detta till förvaltaren och styrelsen.
 • Rökning i allmänna utrymmen såsom vindar, trapphus, förråd eller i gemensamhetslokaler mm är förbjudet. Askkoppar finns utplacerade på området.
 • Inte slänga skräp och fimpar i och inom fastigheter och dess område.
 • Samtliga ny- och ominstallationer av disk-, torktumlare- och tvättmaskiner skall utföras fackmannamässigt.
 • Cyklar skall parkeras i cykelställ eller lokaler avsedda för cyklar.
 • Väl märka cyklar, barnvagnar etc., som står i avsedda utrymmen, med namn och lägenhetsnummer.
 • Det är ej tillåtet att använda trapphus till arbetsplats vid renoveringar.
 • Vid renoveringar omedelbart städa efter sig om trapphuset blir smutsigt. Sopor från renovering får ej ställas upp utanför porten eller på området.
 • Större parabolantenner, markiser, inglasning av balkong eller annan byggnation kräver bygglov. All uppsättning skall vara skriftligt godkänd av styrelsen.
 • Det är förbjudet att hänga balkonglådor och dylikt utanför balkongräcket från vån 1 och uppåt.
 • På uteplatser och balkonger får grillning endast ske med gasol/el-grill .
 • Vid avflyttning eller inflyttning skall den som flyttar se till att skador i trapphuset inte uppstår. Vid skada kan debitering bli följd. Tillse att där man smutsat ner skall den flyttande städa. Om extra städning krävs p.g.a. ostädat debiteras detta.
 • Mopeder och motorcyklar får ej parkeras på altan/uteplats.