Föreningens stadgar

 

Stadgar för Bostadsrättsförening Repslagaren i Upplands-Bro

 

 

 

Föreningens firma och ändamål

§1

 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Repslagaren i Upplands-Bro.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intresse för föreningen. Vidare har föreningen till ändamål att främja, en för föreningens förvaltning välutbildad och effektiv styrelse, kunskap om boendeformen hos alla medlemmar och god förvaltad serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Föreningens säte

§2

Föreningens styrelse har sitt säte i Upplands-Bro kommun.

 

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen

§3

Inträde i föreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus, eller övertar bostadsrätt i föreningens hus.

 

§4

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Som underlag för medlemsprövning kan föreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.

 

§5

Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i §3 är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta vederbörande som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har föreningen i enlighet med regleringen i §1 rätt att vägra medlemskap. Orsak till medlemskap som vägras skall protokollföras av majoritet i styrelsen.

 

§6

För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.

 

Räkenskapsår och årsredovisning

§7

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revision avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 

Föreningsstämma, kallelse mm

§8

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.
Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall behandlas.
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma ska innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.
Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Får utfärdas senare om så framgår i era stadgar, dock senast två veckor före stämman.


Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen om
1. ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som föreskrivits i stadgarna, eller
2. föreningsstämma skall behandla fråga om
 a) föreningens försättande i likvidation eller
 b) föreningens uppgående i annan förening genom fusion.


Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.
 

 

Motionsrätt

§9

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång.

 

Dagordning

 §10

På ordinarie stämma skall förekomma:

1.          Val av stämmordförande.

2.          Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.

3.          Godkännande av röstlängd.

4.          Fastställande av dagordningen.

5.          Val av två personer att jämte stämmordföranden justera protokollet
             samt val av rösträknare.

6.          Fråga om kallelse behörigen skett.

7.          Styrelsens årsredovisning.

8.          Revisorernas berättelse.

9.          Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

10.        Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
             balansräkningen.

11.        Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

12.        Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till
             nästa ordinarie stämma samt principer för dessa och andra ekonomiska
             ersättningar för styrelseledamöter.

13.        Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14.        Val av revisor/er och suppleant.

15.        Fråga om arvode för valberedning och val av valberedning.

16.        Övriga i kallelsen anmälda ärenden.

 På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

Röstning

 §11

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

 

Ombud och biträde

 §12

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

 

Valberedning

 §13

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma. Valberedningen skall skaffa sig kunskap om styrelsearbetets krav på styrelseledamöterna för deras förvaltning av föreningen. Valberedningen skall kontinuerligt hålla sig informerad om förutsättningarna för styrelsen att kunna fullfölja innevarande mandatperiod på ett bra sätt med aktuell styrelsesammansättning. Valberedningen skall i god tid före ordinarie stämma samverka med styrelsen för att ta reda på om kommande mandatperiod kommer att kräva särskild kompetens och om innevarande styrelsemedlemmar, vars mandatperiod löper ut vid kommande stämma, står till förfogande för omval.

 

 Styrelse

 §14

Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter, vilka alla väljs på föreningsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmst högre antal, vara ett år.

 

Konstituering och firmateckning

 §15

Stämman beslutar om styrelsen internt skall få utse styrelsebefattningarna ordförande, vice ordförande och sekreterare, eller om befattningarna skall tilldelas på stämman. Styrelsen, eller stämman om styrelsebefattningar fastställts på stämman, utser fyra personer, varav minst två styrelseledamöter, att teckna föreningens firma.

 

Beslutförhet

 §16

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

 

 §17

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny-, till- eller ombyggnader av sådan egendom. Vad som gäller för ändring av lägenhet regleras i §27. Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

 

 Revisorer

 §18

Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst två suppleanter. Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast den
31 maj. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma över av revisorerna i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar.


Årsredovisning och revisionsberättelse ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor innan årsstämman. Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgar ska det fullständiga förslaget finnas tillgängligt för medlemmarna från tidpunkt för kallelse fram till föreningsstämma. Då det krävs två stämmobeslut för att ändring ska kunna träda i kraft tas detta även upp på denna stämma.
 

 

Avgifter till föreningen

 §19

Insats och årsavgift för lägenhet fatställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att motsvara vad som löper på lägenheten av föreningens kostnader, (exkl. avskrivningar), samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning.

 

 §20

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag eller författning. Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10% av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 & 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal månader som lägenheten är upplåten.

 

 

Underhållsplan

 §21

Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen skall varje år tillse att föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med föreningens underhållsplan.

 

Fonder

 §22

Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll. Reservering av medel för yttre underhåll skall ske i enlighet med antagen underhållsplan. Avsättning till fonden för inre underhåll bestäms av styrelsen. Bostadsrättshavare till bostadslägenhet får för att bekosta inre underhåll använda sig av på lägenheten belöpande del av fonden. Storleken av på bostadslägenhet bellöpande delav fonden skall härvid bestämmas efter förhållandet mellan insatsen för lägenheten och de sammanlagda insatserna för föreningens samtliga bostadslägenheter samt med avdrag för gjorda uttag. Det över- eller underskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall, efter erforderlig underhållsfondering i enlighet med andra stycket, balanseras i ny räkning.

 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

 §23

Bostadsrättshavaren skall på gen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar det som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten med skall i förväg godkännas av bostadsrättsföreningen i den mån de inte omfattas av bestämmelsen i §27 om förändring i lägenhet. Åtgärderna skall alltid utföras fackmässigt. Montering av motorfläkt påverkar ventilationssystemet och är inte tillåtet.

 Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar
 bland annat:

Ytskikt på rummets väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren ansvarar också för   fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,

Icke bärande innerväggar, stuckatur,

Inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också  för el- och vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,

Lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning,
Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster,

Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister mm samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr,
Målning av radiatorer och värmeledningar,

Ledningar för avlopp och vatten till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,

Armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,

Klämring runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,

Kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt, med undantag för bostadsrättsföreningens underhållsansvar enligt sista stycket. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd,

Gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer,

Anordningar för informationsöverföring som endast betjänar den aktuella lägenheten från överlämningspunkt/första uttag i lägenheten,

Brandvarnare,

Elektrisk golvvärme,

Handdukstork; om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med vattenburen handdukstork som en del av lägenhetens värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen för underhållet,

Egna installationer.

 

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utströmmande tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen. Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt denna bestämmelse.

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkong/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen. Bostadsrättshavaren skall hålla balkong/altan i god ordning och får inte förvara lättantändliga saker som kartonger, skräp, bildäck mm på platsen om de kan bli åtkomliga för cigarettfimpar, smällare och raketer eller pyromaner. Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

 

Bostadsrättsföreningen svara för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet, informationsöverföring och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler. Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas, vatten som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också för rökgångar och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med.

 

 §24

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation och byte av inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt §23 skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna bestämmelse skall ske till standard.

 §25

Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

 

 §26

Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall ersättning beräknas utifrån gällande försäkringsvillkor.

 

§27

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar, ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

 

 Upplösning

 §28

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stadgarna antagna vid föreningsstämmor 11 februari & 28 april Kungsängen 2016